black-out lamp 两用灯

black-out lamp 两用灯 - 图13sD工业设计

 3sD工业设计

BLACK-OUT LAMP通过LED灯发亮,它不仅仅是一盏台灯,当你需要移动光源的时候,可以拆下灯头,它会切换到电池模式下运行,当作手电使用。3sD工业设计

black-out lamp 两用灯 - 图23sD工业设计

black-out lamp 两用灯 - 图33sD工业设计

black-out lamp 两用灯 - 图43sD工业设计

black-out lamp 两用灯 - 图53sD工业设计

评论